Opracowania

Wybrane opracowania 2017:

 • Ekspertyza herpetologiczna na potrzeby realizacji przedsięwzięcia p.n. Budowa osiedla Harmonia na działkach 324/2, 259/322, 259/325, 259/304, 259/323, 259/326, 259/307, obr. Podgórze w Krakowie

 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania pod nazwą Krajowe Centrum Aktywnego Wypoczynku w Brennej – specjalista herpetolog, koordynator prac zespołu specjalistów

 • Inwentaryzacja dendrologiczna dla zadania pn: „Budowa gazociągu koksowniczego DN500 PN 1,6 MPa relacji ZK Zdzieszowice – ZZU Olszowa”

 • Ekspertyza ornitologiczna obejmującej teren planowanej wycinki drzew dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Katowickiej w Mysłowicach na odcinku od granicy administracyjnej do skrzyżowania z ul. Obrzeżną Północną”

 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza, km14+000 – 20+500.

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa. Obszary II, III, IV, V, VI, VII, VIII”

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej – na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)”

 • Inwentaryzacja dendrologiczna: Budowa obiektów mostowych na rzece Żylicy w gminie Buczkowice w ramach zadania: „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w gminie Buczkowice”

 • Inwentaryzacja zieleni kolidującej z rozwiązaniami projektowymi na potrzeby zadania pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793, 913, 933

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice-Jastrzębie w km 43+350-45+800”

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia pn: „Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski”w obszarze funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego

 • Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby dokumentacji środowiskowej dla zadania polegającego na budowie drogi ekspresowej S-74 na odcinku południowej obwodnicy Opatowa i dwujezdniowej drogi krajowej nr 9 na odcinku zachodniej obwodnicy Opatowa

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia pn.„Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie gminy Pilchowice.”

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa drogi wojewódzkiej w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)”

 • Raport z ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego.Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Aleksandrowo (z węzłem) do węzła Tryszczyn (z węzłem) o długości około 14,7 km

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia pn: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 94 na odcinku Walidrogi – Nakło (Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 94 z DP 1712 O)

 • Ekspertyza ornitologiczna drzew przeznaczonych do wycinki na potrzeby realizacji przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa ulicy Marynarskiej i Postępu w Warszawie”

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Wierzbie”

 • Nadzór przyrodniczy w zakresie wycinki drzew na terenie Lasów Państwowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu DN1000 Zdzieszowice – Kędzierzyn. Raport z przeprowadzonych prac

 • Inwentaryzacja dendrologiczna dla działki ewidencyjnej numer 67, obręb 0013 Zielona.

 • Monitoring przejść dla zwierząt na odcinku drogi ekspresowej S7 Olsztynek-Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu S51 w latach 2014 – 2016

 

 

Wybrane opracowania 2014-2016:

 • Inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki w granicach pasa montażowego w ramach zadania pn. „Budowa gazociągu Kędzierzyn – Tworóg o średnicy DN1000”

 • Wykonanie inwentaryzacji stanu nieruchomości objętych zakresem realizowanej inwestycji pn. „Budowa gazociągu Tworóg – Kędzierzyn o średnicy DN1000, długości około 47 km”

 • Inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki w granicach pasa montażowego w ramach zadania pn. „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Kędzierzyn Koźle o średnicy DN1000, długości około 19 km”

 • Inwentaryzacja dendrologiczna dla zadania pn:„Budowa gazociągu DN100 CN 2,5 MPa w miejscowości Grojec dla potrzeb realizacji zadania „Przebudowa gazociągu  przyłączeniowego  do SRP Grojec DN 65 CN 2,5 MPa”

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku od miasta Gliwice do granicy województwa – odcinek II”

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu od węzła w rejonie al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej”

 • Nadzór przyrodniczy realizowany podczas budowy zbiornika przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim

 • Nadzór przyrodniczy podczas przebudowy fragmentu linii energetycznych w Bierawie nad rzeką Bierawką

 • Nadzór przyrodniczy dla zadania: „Budowa fabryki sprężyn w Siemianowicach Śląskich dla Brand Springs Poland Sp. z o.o.”

 • Raport z oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu koksowniczego DN500 PN2,5MPa relacji ZK Zdzieszowice – ZZU Olszowa”

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa autostrady A4 Katowice – Kraków, odcinek położony na terenie woj. małopolskiego – Pakiet 2”

 • Nadzór przyrodniczy dla budowy drogi dojazdowej do terminala pasażerskiego – połączenie Portu Lotniczego w Szymanach z siecią TEN-T poprzez drogę krajową nr 57

 • Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu DK 33 wraz z łącznikiem DK 46 Raport 2

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej DW 423”

 • Nadzór przyrodniczy prowadzony w ramach zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap – Kowale Oleckie 2013- 2014

 • Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na trasie planowanego połączenia gazowego Strechocina – Słowacja oraz Kędzierzyn Koźle – Czechy

 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla projektu: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa na odcinkach Zdzieszowice – Kędzierzyn i Tworóg – Kędzierzyn” w ramach budowy gazociągu Tworóg – Kędzierzyn – Zdzieszowice – Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego

 • Nadzór przyrodniczy przy realizacji inwestycji p.n. „Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej

 • Stały nadzór herpetologiczny wraz z ustawieniem tymczasowego ogrodzenia placu budowy – „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec – Borki Wielkie”

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: „Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz i Stary Sącz – jako alternatywy dla dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 87”

 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od m. Św. Anna do granic województwa”

 

 

Wybrane opracowania 2011-2013:

 • Wykonanie pomiarów ruchu drogowego w ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim

 • Analiza porealizacyjna dla zadania: Rehabilitacja nawierzchni wraz z podniesieniem standardu ul. Niepodległości w Bielsku – Białej do kategorii ,,S” stanowiącej przedłużenie drogi krajowej Nr 1 Bielsko – Biała – Cieszyn od węzła Komorowice do projektowanego węzła Komorowice – Rosta od km 0+700 do km 3+450 (dwie jezdnie)” (zadanie 1)

 • Analiza porealizacyjna dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S- 69 Bielsko- Biała – Żywiec – Zwardoń odcinek od węzła Komorowice/ Rosta” do węzła ,,Żywiecka/ Bystrzańska” (od km 0+ 000 do km 9+ 190) wraz z tymi węzłami” (zadanie 2)

 • Wykonanie przeglądu budynków pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronienia zwierząt (ptaków i nietoperzy) w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja miasta Wojcieszów poprzez renowacje budynków mieszkalnych”

 • Analiza porealizacyjna w zakresie klimatu akustycznego, zanieczyszczeń wód i powietrza oraz ocena skuteczności właściwej lokalizacji przejść dla zwierząt dla obwodnicy m Ropczyce w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa

 • Analiza porealizacyjna budowy obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia, zadanie 1

 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla gazociągu odcinek Zdzieszowice – Wrocław ok. 132 km i Brzeg – Zębice – Kiełczów

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiorników zastępczych dla płazów na odcinku autostrady A-1 Bełk – Świerklany

 • Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń batrachofauny, budowa zbiorników rozrodczych dla płazów przy autostradzie A1 na odcinku Sośnica – Bełk oraz modyfikacji przejścia dla zwierząt dużych w km 526+860 autostrady A-1 (odcinek Sośnica – Bełk)

 • Analiza porealizacyjna dla południowej obwodnicy miasta Siewierza w ciągu drogi DK 78

 • Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń batrachofauny, budowy zbiorników rozrodczych dla płazów przy autostradzie A1 oraz modyfikacji przejścia dla zwierząt dużych (odcinek Sośnica – Bełk)

 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych – budowie wylotów z odcinków ciągów drenarskich i krytych rowów (zarurowanych) oraz przebudowie urządzeń wodnych (rowów) w pasie autostrady A1 (rejon przejścia dla dużych zwierząt) w miejscowości Knurów

 • Pomiary hałasu oraz analiza wpływu na środowisko ruchu komunikacyjnego z odcinka drogi krajowej nr 44 i nr 81 w Mikołowie oraz przedstawienie propozycji działań na rzecz poprawy klimatu akustycznego

 • Opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi krajowej Nr 78 na odcinku od Siewierza do Szczekocin (do granicy województwa śląskiego z województwem świętokrzyskim) z obwodnicami miejscowości: Poręba, Zawiercie, Kroczyce, Pradła oraz Szczekociny

Comments are closed.